Ειστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΕ Βιολόγου για το έργο LIFE ARCPIN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών «ΑνΓρε» Α.Ε. OTA, σύμφωνα με την αριθμό 17 απόφαση της 86ης Συνεδρίασης_10.02.2015, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου εξειδικευμένων υπηρεσιών_ με φυσικό πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με ειδικότητα του Βιολόγου, για την υλοποίηση της δράσης Α3 «Ανάλυση και εκτίμηση των επιδράσεων του έργου στους φορείς και κοινωνικές ομάδες στις περιοχής εφαρμογής του» του έργου LIFE12 NAT/GR/000784 με το ακρωνύμιο ARCPIN.

Η δράση αφορά την ανάλυση συμπεριφορών-στάσεων εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και εστιάζει στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και την εξοικείωση των αρκούδων στην προσέγγιση κατοικημένων περιοχών.

Ο/Η συνεργάτης θα είναι αρμόδιος για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων, τη λήψη και ανάλυση συνεντεύξεων, την οργάνωση συζητήσεων και ανάλυση του περιεχομένου των συζητήσεων αυτών σε ομάδες εστίασης. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να αναδείξει τις βασικές γραμμές επιχειρηματολογίας των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων και θα καταλήξει σε μια ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), όπου θα παρουσιάζονται τα σημεία ενδεχόμενης σύγκλισης και αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η SWOT ανάλυση (Strengths, weaknesses, opportunities and threats) για όλες τις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες (stakeholder groups) στην περιοχή αποτελεί ορόσημο για τη συγκεκριμένη δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν:

 1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Γνώση χρήσης Η/Υ.
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 4. Οι υποψήφιοι να είναι δημότες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
 5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 1. Τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία σε γενική επαγγελματική εμπειρία.
 2. Τουλάχιστον τριετή (3) Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην περιβαλλοντική διαχείριση.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα έκδοσης από τους υποψηφίους παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση επιλογής του/της θα κατατεθεί στην εταιρεία απαραίτητο έγγραφο έναρξης εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 6. Στοιχεία γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ
 7. Βεβαιώσεις εμπειρίας.
 8. Αποδεικτικό δυνατότητας έκδοσης παραστατικού ή Αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση.
 9. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ.4, του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που διαθέτει.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία, της ΑνΓρε Α.Ε. στα Γρεβενά (Κ.Ταλιαδούρη 16 24620-87380) στο Πρωτόκολλο, μέχρι την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00μμ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών_HD Expert» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “LIFE12 NAT/GR/000784» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται.

Για την ΑνΓρε Α.Ε. ΟΤΑ

Δασταμάνης Γεώργιος

Πρόεδρος του Δ.Σ.


Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑνΓρε

Κ. Ταλιαδούρη 16, 51 100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Τηλ.: 24620 87380-88, Φαξ: 24620 87389

e-mail:angre@angre.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας

Πως σας φαίνεται η νεα ιστοσελίδα της ΑνΓρε Α.Ε.

Αποτελέσματα

Επισκέψεις

mod_vvisit_counterΣύνολο341582

Ακολουθήστε μας...

Facebook

Twitter

YouTube