Ειστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εξειδικευμένων υπηρεσιών GIS EXPERT

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών «ΑνΓρε» Α.Ε. OTA, σύμφωνα με την αριθμό 16 απόφαση της 86ης Συνεδρίασης_10.02.2015, προτίθεται να συνάψει έως τρεις (3) συμβάσεις έργου εξειδικευμένων υπηρεσιών_GIS EXPERT, με φυσικά πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με εξειδίκευση σε θέματα δημιουργίας και διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και εμπειρία υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σχετικών με την υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE12 NAT/GR/000784 με το ακρωνύμιο ARCPIN, για την υλοποίηση μέρους των δράσεων:

Action / Δράση

Τίτλος Δράσης / Action Title

Αμοιβή ανά δράση (συμπεριλαμβανομένου       Φ.Π.Α.)

A2

Εντοπισμός και περιγραφή τομέων υψηλής επικινδυνότητας για σύγκρουση αρκούδας με τις ανθρώπινες δραστηριότητες/ Identification - delineation of sectors with high risk of human-bear conflicts

4.500,00€

C3

Λειτουργία δυο ειδικών μονάδων σκύλων-ανιχνευτών δηλητηριασμένων δολωμάτων/Operation of two Anti-Poison Dog Units.

1.500,00€

C5

Λειτουργία μικτής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για Αρκούδες, από προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΒΠ και της "Καλλιστώ"/Operation of a mixed BET composed of N. Pindos NP & CALLISTO staff members

1.500,00€

C6

Κινητοποίηση εθελοντών για την αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτωv/ Volunteers against poison-baits.

1.500,00€

C10

Εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών αποτρεπτικών μέτρων και συσκευών σε περιοχές έντονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου/αρκούδας/ Installation of special aversive means in hot-spots of bear-human interference

1.500,00€

C11

Σύλληψη και τοποθέτηση ειδικών κολάρων πρόκλησης σοκ σε προβληματικές αρκούδες/ Radiotagging of problem bears with "shock-collars" for aversive conditioning

1.500,00€

D1

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων C4, C5, C8, C10 & C11 (αντιμετώπιση αλληλεπίδρασης αρκούδας/ανθρώπου)/ Monitoring of the impact of actions C4, C5, C8, C10, & C11 (bear-human interference)

2.250,00€

D3

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης C9 (ποιμενικοί σκύλοι φύλαξης κοπαδιών)/ Monitoring of the impact of the action C9 (LGDs).

1.200,00€

D4

Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων C3, C6 και C7 (ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων)/ Monitoring of the impact of actions C3, C6, and C7 (poison baits)

1.500,00€

Σύνολο

16.950,00 € 

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις δεκάξι χιλιάδες εννιακοσίων πενήντα ευρώ (16.950,00€) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν:

 1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ, ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Γνώση χρήσης Η/Υ.
 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 4. Οι υποψήφιοι να είναι δημότες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
 5. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 1. Τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία σε γενική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημιουργίας και διαχείρισης Γεωγραφικών Βάσεων Δεδομένων, χωρικής ανάλυσης, στατιστικής επεξεργασίας και γεωαναφοράς δεδομένων και παραγωγής θεματικών χαρτών και λοιπών ειδικών χαρτοσυνθέσεων.
 2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας, διαχείρισης πληθυσμών και βιοτόπων απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας (καφέ αρκούδας, λύκου, κλπ).
 3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας και ανάπτυξης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εκπόνησης αναπτυξιακών και επιχειρησιακών σχεδίων, οργάνωσης αναπτυξιακών δεδομένων, κλπ.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα έκδοσης από τους υποψηφίους παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση επιλογής του/της θα κατατεθεί στην εταιρεία απαραίτητο έγγραφο έναρξης εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 6. Στοιχεία γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ
 7. Βεβαιώσεις εμπειρίας.
 8. Αποδεικτικό δυνατότητας έκδοσης παραστατικού ή Αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση.
 9. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8, παρ.4, του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που διαθέτει.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία, της ΑνΓρε Α.Ε. στα Γρεβενά (Κ.Ταλιαδούρη 16 24620-87380) στο Πρωτόκολλο, μέχρι την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00μμ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών_GIS Expert» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “LIFE12 NAT/GR/000784» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται.

Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑνΓρε

Κ. Ταλιαδούρη 16, 51 100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Τηλ.: 24620 87380-88, Φαξ: 24620 87389

e-mail:angre@angre.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας

Πως σας φαίνεται η νεα ιστοσελίδα της ΑνΓρε Α.Ε.

Αποτελέσματα

Επισκέψεις

mod_vvisit_counterΣύνολο341593

Ακολουθήστε μας...

Facebook

Twitter

YouTube