Ειστε εδώ

Συμμετοχή της Αναπτυξιακής Γρεβενών, ΑνΓρε ΑΕ ΟΤΑ σε συνέδριο στην Ολυμπία στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού έργου του Άξονα 4, του προγράμματος Leader με τον τίτλο ENERDECA

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών, συμμετείχε στο διήμερο συνέδριο με διακρατικούς εταίρους, στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Enerdeca στην Αρχαία Ολυμπία στις 17 και 18 Απριλίου 2015.

Το Διακρατικό Σχέδιο  με την επωνυμία (ENERDECA)   ενώνει 23 διαφορετικές αγροτικές περιοχές μέσω των ΟΤΔ που υλοποιούν προγράμματα του Άξονα  4  προσέγγισης  LEADER  στην κατεύθυνση αξιοποίησης   ανάπτυξης, ανάδειξης και προβολής  των  αναπτυξιακών πόρων (Αγροτουρισμός, τοπικά προϊόντα, πολιτισμός, γαστρονομία)

Όλες οι  περιοχές Leader, στηρίζονται  στην ανάδειξη και προβολή του περιεχομένου των  ανωτέρω αναπτυξιακών πόρων στους οποίους εξάλλου και στηρίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε περιοχής.

Επίσης η κάθε αναπτυξιακή στρατηγική στηρίζεται σε δύο κύριες ομάδες εταίρων της κάθε τοπικής διακυβέρνησης;

•    Στους φορείς της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμος) που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και την προβολή της  κάθε περιοχής ευθύνης τους.
•    Στους   επενδυτές αυτών των περιοχών  που έχουν συνδέσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εξέλιξη και ανάπτυξη της κάθε περιοχής που είναι εγκατεστημένοι.

Σε κάθε περιοχή, έχουν στηριχθεί και στηρίζονται από τα προγράμματα  προσέγγισης  Leader όπως τα  προγράμματα του άξονα 4 της παρούσας προγραμματικής περιόδου,  πλήθος επιχειρήσεων και λοιπών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς που άπτονται των ανωτέρω αναπτυξιακών πόρων,  ανάλογα με την ένταση των πόρων της κάθε περιοχής, προσδοκώντας στην ενίσχυση της συνολικής αναπτυξιακής διαδικασίας των εν λόγω αγροτικών περιοχών..


Κύριος σκοπός  επομένως του προγράμματος είναι  η συνεργασία των Φορέων των περιοχών του Διακρατικού σχεδίου με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων που αποβλέπουν στην διασύνδεση και αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων  και άλλων στοιχείων που αποτελούν το απόθεμα των συνεργαζόμενων  αγροτικών περιοχών καθώς και η αντιμετώπιση κοινών θεμάτων/προβλημάτων  που προκύπτουν από το έλλειμμα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ θεσμικών Φορέων και Επιχειρήσεων που ενισχύονται μέσω των τοπικών μας προγραμμάτων Του Άξονα 4  των ΠΑΑ της κάθε Χώρας, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.
Αυτός ο στρατηγικός στόχος επιτυγχάνεται με  δυναμικό τρόπο συνεργασίας των δύο αυτών ομάδων Εταίρων (θεσμικοί και Ιδιωτικοί) που αναδιαμορφώνουν την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής, μέσω κύκλων ημερίδων και Workshops, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, ώστε να προάγεται αποτελεσματικά η ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή  των ανωτέρω αναπτυξιακών πόρων  των  συνεργαζόμενων περιοχών των διακρατικών εταίρων  με την προώθηση ενδεδειγμένων λύσεων και καλών πρακτικών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών.  Σε αυτήν την βάση θα υλοποιηθεί μια σύγχρονη πλατφόρμα συνεργασίας (collaboration) και διαχείρισης εγγράφων (document management) , επικοινωνίας (online communication) ώστε τα μέλη του έργου να μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να δουλεύουν εξ’ αποστάσεως μαζί
Στρατηγική του Σχεδίου είναι η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συμπληρωματικής επίδρασης που μπορεί επιφέρει η  προτεινόμενη διακρατική συνεργασία με αιχμή την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών   Αιχμής:
•    Όπως Συστήματα  Destinations Management Systems (DMMS)
•    Εργαλεία Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Κανάλια Ηλεκτρονικής Διανομής
•    Social Media (Web 2.0), κοινωνικά μέσα και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών
•    Συνδυασμός Διαδικτύου και καινοτομίας  ως απάντηση στην κρίση.

που  αποσκοπεί στη διαφοροποίηση από τη σημερινή κατάσταση, με όραμα την αειφόρο αξιοποίηση του συνόλου των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την ανάπτυξη ήπιων μορφών οικονομίας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής συνοχής των συνεργαζόμενων περιοχών.
Η δημιουργία επομένως μιας συλλογικής εικόνας  αποβλέπει στο να  δημιουργηθούν  δικτυώσεις περιοχών και θεματικών πεδίων  για την συνεχή παρακολούθηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση της προσφοράς της κάθε περιοχής (θεματικοί τομείς, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λ.π.) .
Αυτή η ταυτότητα θα διευκολύνει την τοποθέτηση  στο μέλλον των συμμετεχουσών περιοχών στα πλαίσια ενός κοινού συστήματος αναγνωρισιμότητας των χωρικών ενοτήτων –περιοχών παρέμβασης –  για να συνθέσουν μια κοινή εν δυνάμει προσφορά αλλά και οικονομική και παραγωγική οντότητα συμβάλλοντος στην συνολική αναγνωσιμότητα και ελκυστικότητα όλων των συνεργαζόμενων  περιοχών.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα προσθέσουν αξία στις τοπικές οικονομίες και θα θέσουν την προσέγγιση LEADER  στις συνεργαζόμενες περιοχές ένα βήμα περαιτέρω,  ως ισχυρό στοιχείο αναγνωρισιμότητας,  της αναπτυξιακής διαδικασίας  μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

Η ενσωμάτωση  των σύγχρονων τεχνολογιών στη στρατηγική Μάρκετινγκ των τοπικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική συνεργασία του δημόσιου τομέα,  του ιδιωτικού τομέα και του δικτύου των εταίρων , θα οδηγήσει στην βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών, στην αύξηση  των επισκεπτών και κατά συνέπεια στην αύξηση των  οικονομικών μεγεθών των στηριζόμενων από τα Τοπικά μας προγράμματα επιχειρήσεων αυτών των περιοχών..


Το παρόν Σχέδιο δεν περιορίζεται σε μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών. Αντιθέτως επιδιώκει την υλοποίηση κοινών ενεργειών , προκειμένου να εξασφαλισθεί η πραγματική προστιθέμενη αξία για κάθε συνεργαζόμενη περιοχή.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να εστιάσουν με λεπτομέρεια στα τεχνικά σημεία του έργου, να λάβουν εξειδικευμένη πληροφόρηση απο ειδικούς επιστήγμονες εισηγητές σχετικά με:

* Την Ανάπτυξη Πλατφόρμας Τοπικής Συνεργατικότητας (CLUSTERING)
* Την Ανάπτυξη Πλατφόρμας Προώθησης της Προσφοράς των συνεργαζόμενων Περιοχών (MOBILE APPLICATIOΝ,
* την πληροφοριακή πλατφόρμα των  ενιαίων Προδιαγραφών για  Συλλογή Δεδομένων  των πόρων κάθε περιοχής ,
* την Παρουσίαση των Ενιαίων Προδιαγραφών για  WEB Marketing Plan,
* το DMS,  Τουριστικό προϊόν, (Τουριστικοί πόροι, Πολιτισμικοί και πολιτιστικοί πόροι, Γαστρονομία) Μάρκετινγκ & προβολή, μεταφορά εμπειριών & βέλτιστων πρακτικών,
* Μάρκετινγ Τοπικών Προϊόντων Σύγχρονα Εργαλεία Marketing των τοπικών προϊόντων .
* Σύνδεση με τα πολιτισμικά στοιχεία περιοχών, ή ομάδων πληθυσμού διαφόρων περιοχών
Ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο Work Shop
* Για τις ενέργειες Τουρισμού (Συντονίστρια: Χατζηγεωργίου Χρ.)
* Για τις ενέργιες των Τοπικών προϊόντων (Συντονίστρια: Ζερβουδάκη Δήμητρα)

Ενώ το πρωί της Παρασκευής παργαμτοποιήθηκε ξενάγηση απο της Αναπτυξιακή της Ολυμπίας στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑνΓρε

Κ. Ταλιαδούρη 16, 51 100 ΓΡΕΒΕΝΑ

Τηλ.: 24620 87380-88, Φαξ: 24620 87389

e-mail:angre@angre.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας

Πως σας φαίνεται η νεα ιστοσελίδα της ΑνΓρε Α.Ε.

Αποτελέσματα

Επισκέψεις

mod_vvisit_counterΣύνολο341583

Ακολουθήστε μας...

Facebook

Twitter

YouTube